2020.augusztus.10

  • Hétfő
  • Lörinc
+10°C
  • Kedd
  • +6°C/+15°C
  • Szerda
  • +7°C/+16°C
  • Csütörtök
  • +9°C/+17°C

A hadihajózás napját ünnepelték

Százhatvanhat évvel ezelõtt, 1848. július 25-én bocsájtották vízre az elsõ magyar hadihajót, a Mészáros hadigõzöst, amellyel megszületett a magyar hadihajózás.

A jeles nap alkalmából ünnepélyes ezredsorakozót tartottak az MH 1. Honvéd Tûzszerész és Hadihajós Ezrednél, melyen részt vett Fucsku Sándor vezérõrnagy, az MH összhaderõnemi Parancsnokság parancsnoka is.Fucsku Sándor ünnepi beszédében kiemelte, a történelem újra és újra megmutatta, hogy szükség van a folyó fegyveres védelmére.

A rendezvényen felolvasták Benkõ Tibor vezérezredes, Honvéd Vezérkar fõnök hadihajózás napja alkalmából írt köszöntõjét, melyben így fogalmazott: „a hadihajósok sokrétû feladata bizonyítja, hogy választott hivatásuk egy életforma, amely nagy figyelmet és fegyelmet követel.”

Ezután dr. Balogh Tamás, a TIT Hajózástörténeti, - Modellezõ és Hagyományõrzõ Egyesület elnöke foglalta össze a magyar hadihajózás történetét. Elmondta: már az Árpád-korban is használtak hadihajókat a Dunán, egyrészt azért, hogy a folyón támadó ellenséggel sikerrel szálljanak szembe, másrészt a hódító háborúkban a seregeket folyamatosan támogatták hadihajós alakulatok. A török elleni harcok során a végvárrendszernek is fontos elemei voltak. Galambóc ostrománál egész Európában elõször fordult elõ, hogy folyami hadihajóra tûzfegyvert szereltek és elõször történt meg az is, hogy egy nõ, Rozgonyi István temesi fõispán felesége, Szentgyörgyi Cecília vezethetett folyami hajós alakulatot. Ezután Habsburg lobogó alatt, egy európai nagyhatalom fegyveres védelmi erejébe integrálódva, de továbbra is Magyarország védelmében és magyar személyzettel teljesített szolgálatot a magyar hadihajós alakulat, melynek székhelye ekkor Komáromban volt.

A török kiûzése után ismét lehetõvé vált a teljes magyarországi Duna-szakasz ellenõrzése, sõt, a hadihajók eredményesen támogatták a Balkán északi területén küzdõ csapatokat. Az elsõ, igazi magyar hadihajó, a Mészáros hadigõzös volt, melyet 1848. július 25-én bocsátottak vízre. Ettõl a naptól számítjuk a magyar hadihajózás kezdetét, ez a nap a hadihajózás napja.

Az 1867. évi kiegyezést követõen létrehozták a Duna Flottillát. 1872-ben rendszerbe álltak a kor technikai színvonalának csúcsát képviselõ MAROS és LEITHA monitorok, melyek elsõként kapcsolódtak be az elsõ világháborúba Belgrád bombázásával, és utolsóként vonták be a császári és királyi hadilobogót.

A világháborút követõen az egységet feloszlatták, hajóit lefoglalták, kiszolgáltatták, és szétosztották a Monarchia utódállamai között. Miután Trianonban megfosztották hazánkat attól a lehetõségtõl, hogy felfegyverzett flottát tartson fenn, az újraszervezésre csak 1922-ben adódott lehetõség, a magyar kormány felállította a Magyar Királyi Folyamõrséget, majd 1931-tõl Folyami Erõk megnevezéssel önálló fegyvernemként létezett az alakulat, fõ erejét az õrnaszád és folyamzár ezredek képezték.

A második világháború idején a szövetséges erõk megkezdték tömeges a mágneses aknák telepítését. Erre válaszul 1943-ban rendszerbe állították az elsõ aknászmotorosokat. A háborút követõen 1945. május 14-én állították fel a Honvéd Hadihajós Osztályt. Az új szervezet fõ feladata a Duna és Balaton aknamentesítése volt. A kiválóan teljesítõ Hadihajós Osztályt 1950-ben ezreddé, 1951-ben dandárrá szervezték át, 1991-ig az Önálló Hadihajós Dandár nevet viselte. 1980-as évek eleji modernizálás során került rendszerbe hat darab AM jelû folyami aknamentesítõ hajó. A Flottillát 200l. június 30-ával az akkori haderõ átalakítás során megszüntették. A megmaradt csökkentett létszámú hadihajós alosztályt- megtartva fõ feladatait, hagyományait és a három megmaradt aknamentesítõ hajót – egy egységbe vonták össze a tûzszerész zászlóaljjal, és 2001. július 1-jén megalakult a Tûzszerész és Hadihajós Ezred.

Az ünnepséget koszorúzás zárta, majd az elesett hadihajósok emlékére meghúzták a kikötõben álló lélekharangot és díszlövést adott le az AM-32-es aknamentesítõ hajó.

 

 

 

honvedelem.hu

[2014.07.25]