2023.február.3

  • Péntek
  • Balázs
   Adatvédelmi politikánk

 
 

A www.hirpress.hu weboldal mint minden más weboldal, szeretné a lehető leg optimálisabb módon kiszolgálni a látogatókat. Ehhez az elemzéshez a google analitics szolgáltatását vesszük igénybe. Ugyan a hirpress.hu direktben nem tárol és nem alkalmaz sütiket (cookie), de az analitics szolgáltatás azok segítségével működik, melyről ezen az oldalon kaphat bővebb információt.

1. Bevezetés

A jelen Nyilatkozat célja, hogy minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvetõ szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során.

A feliratkozáskor kapott adatokat bizalmasan kezeljük, azokat harmadik személynek semmilyen körülmények között nem adjuk át. A feliratkozás egyetlen kattintással megszüntethetõ bármelyik hirpress.hu által küldött elektronikus levél legalsó sorában lévõ leiratkozási linkre való kattintással.

2. A személyes adatokkal kapcsolatos fogalmak és értelmezéseik

- személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megõrzi e minõségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthetõ azonosíthatónak, ha õt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetõleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemzõ tényezõ alapján azonosítani lehet;

- adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely mûvelet vagy a mûveletek összessége, így például gyûjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzõk (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;

- adatfeldolgozás: az adatkezelési mûveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a mûveletek végrehajtásához alkalmazott módszertõl és eszköztõl, valamint az alkalmazás helyétõl;

- adattovábbítás: valamely adat hozzáférhetõvé tétele meghatározott harmadik személy számára;

- nyilvánosságra hozatal: valamely adat hozzáférhetõvé tétele bárki számára;

- adatkezelõ: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja; Kötelezõ adatkezelés esetén az adatkezelés célját és feltételeit, valamint az adatkezelõt az adatkezelést elrendelõ törvény vagy önkormányzati rendelet határozza meg;

- adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet, aki vagy amely az adatkezelõ megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;

- adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges.

3. Az adatkezelés

3.1 Az adatkezelés alapelvei

A személyes adatok - törvényi elõírás hiányában - kizárólag a Felhasználó hozzájárulása esetén kezelhetõek.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie a céljának.

Adatkezelés során csak olyan személyes adat kezelhetõ, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas.

Az adatkezelés csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig történhet.

Az adatok tárolását az adatkezelés céljával arányban állóan, az adatkezelés céljához szükséges ideig biztonságos módon kell megvalósítani.

Az adatok akkor továbbíthatóak, valamint a különbözõ adatkezelések akkor kapcsolhatóak össze, ha a látogató ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Személyes adat az országból - az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül - harmadik országban lévõ adatkezelõ vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetõvé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetõleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelõ szintû védelme. Az Európai Gazdasági Térség tagállamaiba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha a Magyar Köztársaság területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

3.2 Az adatkezelés jogcíme

Személyes adat akkor kezelhetõ, ha

- ahhoz az Érintett hozzájárul, vagy

- azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete elrendeli. Törvény közérdekbõl - adatok körének kifejezett megjelölésével - elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az Érintett a hozzájárulását nem adta meg. Az Érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében.

Az adatkezeléssel és a látogatók személyes adatainak a védelmével kapcsolatos elõírások kizárólag a természetes személyekre vonatkoznak tekintettel arra, hogy a személyes adatok is kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetõek (a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv. 2.§ 1. pont alapján), ezért jelen Nyilatkozat kizárólag természetes személyek személyes adatainak kezelése vonatkozásában bír kötelezõ erõvel.

3.3 Személyes adatok köre, az adatkezelés célja

Automatikusan rögzített adatok köre (nem-személyes adatok)

Azzal, hogy a Felhasználóink látogatják a hirpress.hu weboldalt, webszervereink automatikusan regisztrálják a látogatók IP-címét, az általuk használt operációs rendszer és böngészõprogram típusát. Ezeket az információkat kizárólag összesített és feldolgozott formában hasznosítjuk, szolgáltatásaink esetleges hibáinak kijavítása, minõségük javítása érdekében és statisztikai célokra. Az adatokat a Felhasználóink által megadott egyéb adatokkal semmilyen formában nem kapcsoljuk össze.

Egyes szolgáltatásaink egyedi azonosítót, úgynevezett cookie-t helyeznek el Felhasználóink számítógépén. A cookie-k kizárólag Felhasználóink azonosításának megkönnyítését szolgálják, más célra nem vesszük õket igénybe.

Személyes adatok

Egyes szolgáltatásaink igénybevételéhez Felhasználóinknak regisztrációs kérdõívet kell kitölteniük, melynek során meg kell adniuk vezeték- és keresztnevüket, e-mail elérhetõségüket. Az információk megadására azért kérjük Felhasználóinkat, hogy õket azonosítva, az igénybe vett szolgáltatást személyre szabottan, a lehetõ legmagasabb színvonalon biztosíthassuk, statisztikai adatokat nyerjünk róluk, részükre hírlevelet, tájékoztató anyagokat küldjünk, hozzáférést biztosítsunk letölthetõ tanulmányokhoz, továbbá magazinunkhoz.


4. A felhasználó jogai, jogorvoslati lehetõség

Felhasználónak joga van arra, hogy

- tudomást szerezzen a személyes adatok automatizált állományáról, annak fõ céljairól, valamint az adatállományt kezelõ személyérõl és szokásos lakhelyérõl vagy székhelyérõl;

- ésszerû idõközönként és túlzott késedelem vagy költség nélkül értesüljön arról, hogy egy automatizált adatállományban személyes adatait tárolják-e, és ezekrõl az adatokról számára érthetõ formában tájékoztassák;

- indokolt esetben ezeket az adatokat helyesbíttethesse vagy töröltethesse a lehetõ legegyszerûbben és leggyorsabban megvalósítható módon. A Felhasználó az adatkezeléshez történõ hozzájárulását bármikor módosíthatja, illetve visszavonhatja;

- jogorvoslattal élhessen, ha a jogszabályokban foglalt tájékoztatási vagy indokolt esetben közlési, helyesbítési, illetve törlési kérelmét nem teljesítik. Az Érintett kérelmére az Adatkezelõ tájékoztatást ad az általa kezelt, illetõleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, idõtartamáról, az adatfeldolgozó nevérõl, címérõl (székhelyérõl) és az adatkezeléssel összefüggõ tevékenységérõl, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az Adatkezelõ köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idõ alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthetõ formában megadni a tájékoztatást. Az Érintett, jogainak megsértése esetén, az Adatkezelõ ellen a bírósághoz fordulhat. Az Adatkezelõ az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az Érintettel szemben az Adatkezelõ felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az Adatkezelõ mentesül a felelõsség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül esõ elháríthatatlan ok idézte elõ. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Az adatvédelemmel kapcsolatos további segítségért és tájékoztatásért az Adatvédelmi Biztoshoz (címe: 1051 Budapest, Nádor u. 22., Telefon/Fax: 06/1-269-3541, E-mail: adatved@obh.hu) lehet fordulni.

Vonatkozó hatályos jogszabályok, illetve fontosabb nemzetközi ajánlások:

- A személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99200063.TV);

- A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezelésérõl szóló 1995. évi CXIX. törvény (http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99500119.TV);

- Az egyének védelmérõl a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetésérõl szóló 1998. évi VI. törvény (http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99800006.TV);

- Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások egyes kérdéseirõl szóló 2001. évi CVIII. törvény (http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0100108.TV);

- Az elektronikus hírközlésrõl szóló 2003. évi C. törvény (http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0300100.TV);

- A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény; (http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0800047.TV)

- A gazdasági reklámtevékenység alapvetõ feltételeirõl és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0800048.TV)

- A Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületének (www.mte.hu) a tartalomszolgáltatásra vonatkozó mûködési, etikai és eljárási szabályzata, különös tekintettel a személyes adatok és információk kezelésérõl és védelmérõl szóló 2. számú mellékletre;

- Az Online Privacy Alliance (http://www.privacyalliance.org/) ajánlásai.

Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat a www.hirpress.hu weboldalára vonatkozik. Ezen weboldal tartalmazhat hivatkozásokat más szolgáltatók weboldalaira, amelyekre a jelen adatvédelmi nyilatkozat hatálya nem terjed ki. Amikor Felhasználóink elhagyják weboldalunkat, kérjük, tájékozódjanak, és olvassák el minden olyan weboldal adatvédelmi nyilatkozatát, amely személyüknek azonosítására alkalmas információkat gyûjt. Ezen szolgáltatók adat- és információvédelmi gyakorlatáért az hirpress.hu  nem vállal felelõsséget.